Blueberry Clafouti

Blueberry Clafouti
w/sweet cream & toasted macadamia nuts